top of page

Deklaracja dostępności Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 291

im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej w Warszawie

 

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: [2012-12-14]

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2012-12-14]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: [2020-09-23]

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Karwowska-Pękul, Justyna.Karwowska@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 54 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Sposób dojazdu

Dojazd samochodem od ul. Siennickiej lub od ul. Podskarbińskiej.
Dojazd tramwajami linii: 3, 6, 9, 22, 24, 26.
Dojazd autobusami linii: 102, 125, 135, 311.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 

Przedszkole znajduje się w otoczeniu budynków mieszkalnych, dojazd wąskimi uliczkami osiedlowymi.
 

Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, nie ma windy, ani platformy.
 

Do Przedszkola można wejść z psem asystującym.
 

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

bottom of page